natura

Geozona 164 Paleozoic del Cap Norfeu

Aflorament de roques sedimentàries formades per calcàries marmoritzades, gresos i conglomerats a Norfeu, i pissarres fosques amb intercalacions de marbres a Montjoi. També s’hi troben intercalades roques volcàniques i subvolcàniques. La naturalesa peculiar i canviant de les roques condiciona una morfologia litoral singular en la qual destaquen els caps formats per roques massisses, com la punta Falconera, constituïda per granits, o els caps Trencat, Blanc i, en particular, Norfeu, formats per calcàries marmoritzades.

Característiques

La conjunció d’aspectes estratigràfics, petrològics, tectònics i morfològics atorga a la zona un interès geològic excepcional des de tots els punts de vista.

On es poden trobar

Al Parc Natural de Cap de Creus.